Ein Diwrnod Ysgol 

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 

GWAITH CARTREF

Gosodir Gwaith Cartref Llythrennedd a Rhifedd ddwy waith yr wythnos.

Dydd Mawrth - Mathemateg

Homework1

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

Books (1)

Darllen - Pob dydd

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 3 (Mrs F Jones) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Mawrth a dydd Iau. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg neu wisg nofio addas. 

Dydd Mawrth - Chwaraeon
Dydd Iau - Cit Chwaraeon / Nofio

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Miss Fiona Davies

******

 

Themau

Tymor yr Haf.

Ein thema y Tymor yma yw y Goedwig Wyllt. Byddwn yn gwario llawer o amser allan yn yr awyr agored yn edrych ar ailgylchu, creaduriaid sydd yn byw yn y dwr ac yn y goedwig, coed a dail, toddi a rhewi a pethau dynol a naturiol.

Yn ein gwersi Cymraeg byddwn yn canolwyntio ar chwedl 'Merched Beca' ac yn darllen nofel 'Ailgylchu Alwyn.'

Yn ein gwersi Saesneg rydym yn darllen 'Charlotte's Web' 

 

Tymor y Gwanwyn


Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd yw ein thema y tymor yma. 

Byddwn yn ganolbwyntio ar wyddoniaeth yn bennaf ac yn dysgu'r plant am y corff dynol gan gynnwys organau pwysig megis y galon, y sgerbwd a'r ysgyfaint.

Bydd y plant yn dysgu:

 • am y galon, cylchrediad, pwls a gwaed
 • am brif organau'r corff a'u swyddogaethau yn ein cadw ni'n fyw
 • Ymarfer corff a diet iachus
 • Sut i ysgrifennu testunau esbonio gan ddefnyddio iaith wyddonol
 • Clyw/clust
 • Golau - y llygaid
 • Cysgodion
 • Trydan

 

Ein thema'r tymor yma yw 'Cestyll a Dreigiau'. 

 

Dyma rai o'r gweithgareddau byddwn yn gwneud yn y dosbarth:

 • Ymchwilio cestyll o gwmpas Cymru
 • Ymweld â Chastell Dinefwr
 • Adeiladu cestyll allan o Lego/blociau a jync
 • Cynllunio dreigiau
 •  Edrych ar waith Paul Klee's 
 • Mesur perimedr cestyll
 •  Defnyddio siapiau 2D i greu cestyll  
 • Creu pamffled 
 • J.M.W Turner (arlunydd)
 • Cerddoriaeth Ganol Oesoedd 

Yn ein gwersi Cymraeg fyddwn yn canolbwyntio ar chwedl leol 'Cae Sion Philip' ac yn darllen y llyfr 'Siencyn a'r Sipsiwn.'

Yn ein gwersi Saesneg fyddwn yn gweithio ar ddull 'Pie Corbett' ac yn dilyn y stori 'Fantastic Mr Fox' gan Roald Dahl.

 

Ar ddydd Iau, Medi 14eg aethom ar drip addysgiadol i Gastell Dinefwr. Cawsom y cyfle i ddysgu am hanes y castell ac aethom am dro o gwmpas y castell. Mwynhaodd y plant mas draw. 

IMG 0478

 

IMG 0950

IMG 0964

 IMG 0965

IMG 0991

 

Cliciwch yma i weld y plant yn adrodd stori y Tri Bili-Bwch Gafr.

 

 

Dyma ni yn adeiladu cestyll allan o jync.

 

IMG 9797 (2)

 

IMG 9798 (2)

 

IMG 9799 (2)

 

Daeth plant yr ysgol yn eu dillad coch, gwyn a gwyrdd heddiw i godi arian i'r urdd. Daeth Mr Urdd draw i weld y plant.

IMG 0071

 

LLongyfarchiadau anferthol i blant y dosbarth wrth iddynt ennill cystadleuaeth maths 'Sumdog' yn ddiweddar. Roedd dros 80 o ysgolion ar draws Sir Gaerfyrddin yn cystadlu. LLongyfarchiadau enfawr hefyd i Edward am ddod yn 7fed a Niamh yn 9fed. Arbennig. 

 

IMG 0861

 

IMG 0859

 

 

Mae'r plant wedi bod yn mwynhau dysgu sgiliau hoci.

 

Hoci 1

 

Hoci 3