YSGOL GYNRADD CARREG HIRFAEN

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL I'R RHIENI

15.11.17

Blwyddyn Ysgol 2016-2017

 

Cyfeiriad:                                          Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann, Sir Gaerfyrddin, SA48 8EP.

Rhif Ffôn:                                         (01570) 422391

Cyfeiriad e-bost:                                pen@hirfaen.ysgolccc.org.uk

Cyfeiriad gwefan:                               www.carreghirfaen.amdro.org.uk

Nifer ar y gofrestr                              20.10.17       -        141 disgybl

 

Trefniadaeth Staff:

Cyfnod Sylfaen – Meithrin/Derbyn:                          Mrs EW Jones

Cyfnod Sylfaen - Blwyddyn 1:                                 Mrs N Evans/Miss F Evans

Cyfnod Sylfaen - Blwyddyn 2:                                 Mrs N Williams

Cyfnod Allweddol 2 - Blwyddyn 3:                           Mrs F Davies

Cyfnod Allweddol 2 - Blwyddyn 4:                           Miss H Griffiths

Cyfnod Allweddol 2 - Blwyddyn 5 a 6:                     Miss C Wilkins

Cefnogi Anghenion Arbennig:                                 Mrs N Williams, Miss F Evans, Mrs J James,

Pennaeth:                                                            Mr A Jones Evans

 

Cynorthwy Gofal/Cynorthwy Dosbarth:            

Mrs H Roberts, Mrs D Jones, Mrs J James, Mrs H Davies, Mrs J Davies, Miss F Evans.

 

Staff Ategol:                                          

Cogyddion:                                            Mrs J Moss

Cynorthwywyr:                                       Mrs G Davies

Gofalwr:                                                Mr E Thomas

Glanheuwyr:                                          Mrs T Williams, Mrs M McMullan, Mrs K Bundock, Mrs G Jones.

Goruchwylwyr Canol dydd:              

Mrs T Williams, Cynorthwywyr Gofal ar rota.

Clerc Prydau Bwyd:                              Mrs T Williams

Swyddog Gweinyddol:                          Mrs M Morgan, Mrs H Roberts

 

Penderfyniadau:

Ni chafwyd yr un penderfyniad yn y cyfarfod y llynedd.

Darparu ar gyfer Anghenion Arbennig:

 

Mae gan Mrs N Williams gyfrifoldeb ar gyfer monitro’r cwricwlwm a chyd-lynu'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig. Mae’r drefn hon yn ddull buddiol i’w defnyddio i ateb gofynion cwricwlwm y plant.

 

Staff Peripatetig:

Daw’r athrawes gerdd ganlynol i’r ysgol.

                                Llinynnol/Gitar/Recorders:             Mrs G Davies - (2 awr)

Athrawes Fro:

Daw aelodau o’r adran yma i gefnogi’r ysgol i roi cefnogaeth ychwanegol wrth ddysgu’r Gymraeg.  Yn ystod y tymor hwn mae’r athrawes fro yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau darllen efo’r disgyblion gan ymweld a ni yn wythnosol. 

Myfyrwyr/Profiad Gwaith:

Yn ystod y flwyddyn mae’r ysgol wedi croesawu dau o fyfyrwyr o Goleg y Drindod, Caerfyrddin i gynnal eu hymarfer dysgu. Hefyd, daw nifer o ddisgyblion o Goleg Sir Gar a Choleg Ceredigion atom ar gyfer hyfforddiant a daw nifer o ddisgyblion atom o’r ysgol gyfun leol ar brofiad gwaith.

Presenoldeb:       

% Presenoldeb  -  Tymhorol

                                Tymor yr Hydref             2016:           96.01 %

                                Tymor y Gwanwyn          2017:           94.70 %

                                Tymor yr Haf                  2017:           95.29%

% Presenoldeb am y Flwyddyn Gyfan 2016-2017:        95.36%

                                Canran absenoldeb anawdurdodedig dros y tymhorau uchod: 0.75%

                                Canran absenoldeb awdurdodedig dros y tymhorau uchod:    3.89%

Adeiladau:

Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi ac yn diolch i’n gofalwr sef Mr E Thomas am ei waith graenus a’i barodrwydd diflino i helpu eraill, ac i Mrs G Jones, Mrs T Williams, Mrs K Bundock a Mrs M McMullan am eu gwaith o lanhau’r ysgol a chynnal safonau uchel o lanweithdra.  

Prosbectws yr Ysgol:

Mae Prosbectws cyfredol ar gael oddi wrth y Pennaeth ac yn cael ei ddosbarthu i ddechreuwyr newydd.

Datblygu’r Cwricwlwm:

Nod yr ysgol yw darparu cwricwlwm cytbwys yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol er mwyn ysgogi datblygiad addysgol, emosiynol a chymdeithasol pob plentyn yn unigol. Mae ymarfer a gweithdrefnau’r Cyfnod Sylfaen yn eu lle.

Defnyddir gweithdrefnau gwahaniaethol i ddatblygu potensial pob plentyn i’w lawn dwf. Rydym yn amcanu i gyrraedd y nod mewn amgylchedd bywiog, cartrefol, diddorol a chreadigol. Gellir cael golwg yn yr ysgol ar ddogfennau polisi’r ysgol ym mhob maes a phwnc. Sut bynnag, gan fod addysg yn prysur newid bron yn ddyddiol, mae’r polisïau a’r cynlluniau gwaith yma yn cael eu monitro a’u hadolygu’n barhaus.  Mae’n cynlluniau gwaith wedi eu diwygio yn ystod y tymor ac wedi eu mapio allan o’r newydd ar gyfer dyfodiad Cwricwlwm am Oes Donaldson. Maent er hynny yn parhau i fod yn unol â chanllawiau’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’r polisiau yn cael eu gwirio yn flynyddol gan y Corff Llywodraethol.

Cynlluniau Gweithredu:

Lluniwyd cynllun gweithredu priodol ac mae ‘ar lawn waith’. Mae cyswllt agos rhyngddo â’r Cynllun Datblygu Ysgol a hefyd dogfennau Hunan-arfarnu’r Ysgol sy’n cael eu hadolygu’n barhaus.

Cynnydd mewn gosod a chyfarfod â thargedau:

Gwelir y targedau a osodwyd gan yr ysgol yng Nghynllun Datblygu’r Ysgol. Gosodir targedau yn flynyddol - yn dargedau tymor byr, tymor canolig a thymor hir. Gosodir y targedau ar gyfer yr ysgol, y dosbarthiadau, y grwpiau a disgyblion yn unigol.

Cynllun Datblygu Ysgol – Targedau 2016-17

To improve standards in Key Stage 2 Science with particular emphasis on increasing Level 5 attainment at the end of Key Stage 2

To raise the standards of Reading in both Welsh and English throughout the school with particular emphasis on developing Higher Order Reading Skills.

To raise the level of pupils’ Outcome 6 attainment at the school in Personal and Social Development.

To raise the level of pupils’ Outcome 6+ attainment at the school in Welsh Language, Literacy and Communication.

Further develop the role of the governing body in strategic planning processes and the governors’ role as critical friends

To improve school communication procedures with parents.

Mae’r ysgol yn gosod targedau, sy’n gymesur a’u gallu a’u cyrhaeddiad, ar gyfer pob disgybl.  Mae’r plant hefyd yn gosod targedau personol fel dysgwyr annibynnol.

Cynnydd tuag at gyflawni’r nodau yn y Campau a Llwyddiannau yn y Campau:

Medda’r ysgol gwricwlwm eang a chytbwys yn y Campau ac Ymarfer Corff, sy’n ymdrin yn bendant â datblygu sgiliau. Mae timau’r ysgol yn llwyddiannus iawn, gyda nifer o unigolion a thimau yn cynrychioli’r rhanbarth, y Sir ac yn llwyddo’n aml ar lefel cenedlaethol.

 

Manylion Pellach:

Byddwn yn parhau i drefnu nosweithiau addysgiadol i sicrhau bod rhieni yn ymwybodol o ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cyfnod Sylfaen a’r dulliau dysgu a ddefnyddiwn i gyflwyno’r rhaglenni astudio.  

Mae’r athrawon hefyd wedi mynychu nifer o gyrsiau yn ymdrin â datblygu’r cwricwlwm a defnyddiwyd y diwrnodau hyfforddiant mewn swydd a gawn unwaith bob tymor i sicrhau datblygiad pellach. Rydym yn prynu’r cyrsiau HMS oddi wrth yr Awdurdod Lleol ac asiantaethau eraill allanol. Mae modiwl Rheoli Perfformiad llwyddiannus ar waith yn yr ysgol ar hyn o bryd ac mae arsylwi’r gwersi yn strategaeth ysgol gyfan.

Mae’r adran iau yn defnyddio strategaeth addysgu sy’n seiliedig ar themau trawsgwricwlaidd ac fel arfer maent yn rhedeg mewn cylch dwy flynedd. Mae’r gwaith a roddir i’r disgyblion yn ymdrin â gofynion rhaglenni astudio’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ac yn gymesur â gallu cynhenid y plentyn.

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ateb y meini prawf uchod eto trwy ddefnyddio strwythur yn seiliedig ar themâu. Gweithredir grwpiau ffocws yn y pynciau craidd. 

Mae Rheoli Perfformiad yn strategaeth barhaus, a gynhelir gan y Pennaeth a’r Uwch Dîm Rheoli.

Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn ymwneud â’r Rhaglen Eco Ysgolion, y Cynllun Bwyta’n Iach, Cyngor yr Ysgol a Design2smile.

 

Cofrestr Anghenion Arbennig:

Cedwir Cofrestr Anghenion Arbennig a chaiff ei adolygu’n aml. Mae hyn yn galluogi’r ysgol i fonitro anghenion y disgyblion hynny sydd angen cymorth ychwanegol, ac y mae’n gyfunion â gofynion Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig. Ar hyn o bryd dyma’r sefyllfa yn y gofrestr AAA:     

Cam SA:  

16 disgybl 

Cam SA+:  

22 disgybl 

Datganiad: 

1 disgybl 

 

Disgyblion ag Anabledd: Trefniadau Derbyn a Threfniadau Hygyrchedd:

Gall yr ysgol dderbyn disgyblion ag anableddau yn dilyn cydgysylltu manwl gyda’r Awdurdod Lleol ac asiantaethau eraill. Mae mynediad llwyr i adnoddau’r ysgol i’w gael i ddisgyblion anabl trwy esgynfeydd a lift pwrpasol. Mae’r ysgol yn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu yn digwydd. Mae’r polisïau perthnasol mewn lle ac ar waith.

 

Trefniadau Diogelwch y Disgyblion, y Staff a’r Adeiladau:

Mae larymau diogelwch tan wedi eu gosod ar draws yr ysgol ac ymarferir dril tan o leiaf unwaith y tymor. Profir y sustemau diogelwch tan yn wythnosol gan y gofalwr. Mae drysau diogelwch, na ellir eu hagor o’r tu allan, wedi eu gosod ar draws yr ysgol hefyd. Mae’r staff yn sicrhau bod diogelwch y plant yn gyntaf ac yn bennaf o’u cyfrifoldebau. Mae polisiau Iechyd a Diogelwch mewn lle ac yn weithredol a hyfforddir staff yr ysgol yn rheolaidd mewn materion Iechyd a Diogelwch, Atal Terfysgaeth a Diogelu. Mae gan yr ysgol Swyddogion Diogelu sef Mr A Jones Evans a Mrs F Davies.

 

Gweithgareddau - gan gynnwys cyswllt â’r cartref a’r gymuned:

Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi cefnogaeth barhaus rhieni a chyfeillion yr ysgol sy’n cynorthwyo gydag amrywiaeth o weithgareddau sydd yn dod ag elw i addysg y plant ac sy’n ychwanegu at yr ethos o ddatblygiad parhaus rydym yn ei arddel yn yr ysgol. Nod yr ysgol yw darparu cyfleoedd cyfartal, gan gynnwys pob cyfle i ddisgyblion ag anableddau. Nôd yr ysgol yw darparu cyfleoedd cyfartal, gan gynnwys pob cyfle i bawb – gan gynnwys disgyblion ag anabledd.

Mae gennym gyswllt cryf gyda’r gymuned a byddwn yn parhau i feithrin ac atgyfnerthu’r berthynas hon.

 

Darpariaeth ar gyfer addysg gorfforol yn Ysgol Carreg Hirfaen

Rydym yn falch iawn o’r ddarpariaeth mae’r ysgol yn cynnig o ran datblygu sgiliau corfforol ein plant. Mae’r agwedd o fyw yn iach yn dechrau yn y meithrin trwy weithgareddau anffurfiol y Cyfnod Sylfaen i wersi ffurfiol cyfnod allweddol 2. Mae’r ysgol yn cynnig cyfleon i ddatblygu sgiliau dawns, gymnasteg, nofio, addysg awyr agored, rhedeg, athletau a gemau amrywiol e.e. rygbi, pêl-rwyd. Rydym yn annog ein plant i fwynhau bod yn rhan o dîm a chynrychioli’r ysgol mewn amrywiol gampau.

 

Clwb Brecwast

Mae’r Clwb Brecwast ar agor rhwng 7.50 ac 8.30yb.

 

Clwb ar ôl ysgol: 

Darperir gofal ar ol ysgol gan i ddisgyblion Carreg Hirfaen gan Feithrinfa Seren

 

Eco Ysgolion:

Yn dilyn asesiad rydym wedi ennill y Faner Werdd i’r drydedd lefel eleni.

 

Cyfleoedd Cyfartal a Pholisi Cydraddoldeb Hiliol:

Mae’r polisi priodol ar lawn waith.

 

Cyfleusterau toiledau Ysgol Carreg Hirfaen

Mae toiledau penodol ar gael i ddisgyblion yr ysgol gan gynnwys toiledau anabl. Maent yn cael eu glanhau yn ddyddiol.

 

Categoreiddio Ysgolion Cymru

 

MELYN – Dyma ddiffiniad Llywodraeth Cymru o ysgol yn y categori MELYN (Ysgol Carreg Hirfaen):

“Ysgol sy’n llwyddo i gynnal perffmormiad da gyda’r prif ddeilliannau; mae’r ysgol yn adnabod ac yn gweithredu yn llwyddiannus ar agweddau sydd angen gwella; mae’r ysgol yn llwyddo i hunan-wella perfformiad llawer o agweddau pwysig.”

Profion Llythrennedd a Rhifedd

Ym mis Mai eleni, cafodd disgyblion o flwyddyn 2 i 6 gyfle i sefyll profion safonedig darllen a rhifedd (rhif a rhesymu) Llywodraeth Cymru. Rhaeadrwyd y canlyniadau i’r rhieni ar ddiwedd tymor yr haf. Bydd yr athrawon yn ymateb i ganlyniadau’r disgyblion yn ystod tymor yr hydref 2017.

 

Canlyniadau Asesu Statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol:

Gweinyddwyd Asesiadau Athro yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn ystod y flwyddyn ysgol hon. 

Mae’r tablau canlynol yn rhoi’r manylion am Fechgyn, Merched a Bechgyn/Merched. Dangosir hefyd canran y disgyblion lwyddodd i gyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn yr ysgol hon.  I gyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd rhaid i’r disgyblion gyrraedd o leiaf Deilliant 5 mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth a Cymraeg yn gyfunol yn y Cyfnod Sylfaen neu gyrraedd lefel 4 neu’n uwch yn y Gymraeg neu Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 2.

 

 

Roedd 22 o ddisgyblion yn y dosbarth Cyfnod Sylfaen.

ASESIADAU ATHRAWON HAF 2017 YN DANGOS CANRAN Y DISGYBLION A

GYRHAEDDODD Y DEILLIANNAU/ LEFELAU DISGWYLIEDIG

Cyfnod Sylfaen (Deilliant  5 neu’n uwch)

YSGOL

Carreg Hirfaen

CYMRU GYFAN

2016-17

Cymraeg

91%

91%

Mathemateg

100%

90%

Sgiliau Personol a Chymdeithasol

100%

95%

Dangosydd Cyfnod Sylfaen

91%

87%

Cyfnod Allweddol 2 (Lefel 4 neu’n uwch)

YSGOL

Carreg Hirfaen

CYMRU GYFAN

2016-17

Cymraeg

100%

92%

Saesneg

100%

91%

Mathemateg

100%

92%

Gwyddoniaeth

100%

92%

Dangosydd Pwnc Craidd

100%

90%

Roedd 18 o ddisgyblion yn y dosbarth Cyfnod Sylfaen.

 

 

 

 

 

 

 

ASESIADAU ATHRAWON HAF 2017 YN DANGOS CANRAN Y DISGYBLION A

GYRHAEDDODD Y DEILLIANNAU/ LEFELAU YN UWCH NA’R DISGWYLIEDIG

Cyfnod Sylfaen (Deilliant  6 neu’n uwch)

YSGOL

Carreg Hirfaen

CYMRU GYFAN

2016-17

Cymraeg

50%

36%

Mathemateg

55%

36%

Sgiliau Personol a Chymdeithasol

77%

59%

Cyfnod Allweddol 2 (Lefel 5 neu’n uwch)

YSGOL

Carreg Hirfaen

CYMRU GYFAN

2016-17

Cymraeg

33%

37%

Saesneg

39%

41%

Mathemateg

56%

41%

Gwyddoniaeth

44%

42%

 

SAFONAU DEILLIANNAU/ LEFELAU UWCH HAF 2017

 

Rydym yn falch iawn o’r disgyblion sydd wedi cyrraedd y deilliannau uwch ym mlwyddyn 2 a’r lefelau uwch ym mlwyddyn 6 eleni. Mae 50% wedi cyrraedd deilliant 6 yn iaith a 55% ym mathemateg gyda 77% yn cyrraedd deilliant 6 yn y maes personol a chymdeithasol sy’n uchel tu hwnt i gymharu gydag ysgolion tebyg.

Mae nifer o ddisgyblion blwyddyn 6 wedi cyrraedd lefel 5 ar ddiwedd blwyddyn 6 yn y ddwy iaith a gwyddoniaeth gyda dros hanner y dosbarth yn llwyddo i gyrraedd y lefel uwch ym mathemateg. Llwyddod 11% o’r disgyblion I gyrraedd Lefel 6 mewn Iaith a Mathemateg.

Cafodd proffiliau gwaith sampl o ddisgyblion blwyddyn 2 a blwyddyn 6 eu cymedroli yn llwyddiannus gan athrawon clwstwr Ysgolion Ardal Emlyn.

Diolch yn fawr i’r athrawon a’r staff cefnogi am eu gwaith caled yn paratoi a chynnal y gwaith pwysig yma.

 

 

 

Gweithgareddau Ysgol a Gweithgareddau Allgyrsiol:

Mae’r ysgol wedi mynychu a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau, pencampwriaethau, digwyddiadau cerddorol, Eisteddfodau, cyngherddau a pherfformiadau ar hyd y flwyddyn. Rhennir calendr digwyddiadau efo’r rhieni sy’n amlinellu’r gweithgareddau. Cyflwynir y calendar hefyd ar wefan yr ysgol.

 

Cyrchfan y Disgyblion sy’n Trosglwyddo i Addysg Uwchradd:

Ysgol Bro Pedr oedd prif gyrchfan pob disgybl ond un y llynedd.

 

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon:

Mae’r Gymdeithas Rhieni Athrawon yn trefnu digwyddiadau ar hyd y flwyddyn gron, gan gynnwys Ffair Haf lwyddiannus, dathliad dydd Gwyl Dewi, Ffair Nadolig a nosweithiau sinema.

 

Elusennau:

Cyfrannodd yr ysgol tuag at Gronfa Plant Mewn Angen a nifer o elusennau eraill.

 

Materion yn ymwneud â Chyllid:

 

 Gwariant Net 2016/17:                                           £502,597    Net Expenditure 2016/17

 Dyraniad Ariannu yn ol Fformiwla 2016/17:               £473,604    Formula Funding Allocation 2016/17

 Arian wrth gefn yn cario drosodd o 2016/17:            -£30,778     Surplus Carried Forward from 2015/16

 Arian wrth gefn yn cario drosodd i 2017/18:             -£1,785       Surplus Carried Forward to 2017/18

Cyfraniadau:

Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi’r holl roddion a gafodd dros y flwyddyn hon.

 

Llywodraethwyr:

 

ENW/NAME

STATWS/STATUS

DIWEDD TYMOR

TERM ENDING

Mr E Williams

Cynrychiolydd Cyfethol

Community Representative

 

19.03.2021

Mr G Hope

Cynrychiolydd Cyfethol

Community Representative

 

19.03.2021

Mrs R Jones

Cynrychiolydd Cyfethol

Community Representative

 

21.02.2020

Cyngh J E Williams

Cynrychiolydd A.A.Ll

LEA Representative

 

02.11.2019

Mrs G Cornock-Evans

Cynrychiolydd Rhieni

Parental Representative

 

21.09.2018

Mr D Evans

Cynrychiolydd Rhieni

Parental Representative

 

03.11.2018

Mrs S Davies

Cynrychiolydd Rhieni

Parental Representative

 

15.12.2020

Mr D Williams

Cynrychiolydd Rhieni

Parental Representative

 

04.05.2019

Mrs L Jones

Cynrychiolydd Rhieni

Parental Representative

 

06.11.2021

Mrs J Lloyd Davies

Cynrychiolydd Staff

Staff Representative

 

19.09.2021

Mrs F Jones

Cynrychiolydd Athrawon

Teachers Representative

 

28.09.2018

Mrs A Jones Evans

Pennaeth

Headteacher

 

 

 

Diweddglo:

 

Ar ran Ysgol Carreg Hirfaen, hoffwn ddiolch o galon i chi am eich cefnogaeth cyson ar bob agwedd o fywyd yr ysgol yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. Pleser yw gweithio mewn ysgol hapus sydd â disgyblion cwrtais, staff gweithgar, llywodraethwyr proffesiynol a rhieni cefnogol. Mae’r bartneriaeth rhyngom yn cyfrannu at sicrhau addysg o’r safon uchaf ar gyfer ein disgyblion.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn newydd arall o waith caled gan barhau i gyflwyno amrywiol brofiadau a sgiliau cyffrous i baratoi eich plant ar gyfer y dyfodol.

 

Aled Jones Evans (Pennaeth)

15.11.17

 

Adroddiad Cadeirydd Llywodraethwyr 2017

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i bawb o fewn cymuned yr ysgol: llywodraethwyr, athrawon, staff ategol, disgyblion a rhieni. Mae’r flwyddyn wedi dod i ben gan ein bod wedi bod mor brysur ac i ble hedfanodd yr amser, dyn a wyr? Dros y blynyddoedd mae cryn bwysau wedi bod ar ysgrifennu adroddiadau lu o ganlyniad i newidiadau ond mae eleni wedi bod yn eithriad gan i ni weld cymaint o newid.  Yn bersonol, mae’n well gennyf gyfeirio at newid drwy ei alw’n gyfle, tyfiant, datblygiad, gwelliant, boddhad, cyflawniad a llwyddiant.  Ar ddechrau’r tymor cyntaf sylwais ein bod yn gweithredu hyn mewn modd cynhaladwy, gallai hyn fod yn faich ac yn bwysau i rai ond, doedd dim angen gofidio.  Wynebodd Carreg Hirfaen y newidiadu yma gyda phroffesiynoldeb ac agwedd bositif gan bob un o fewn ein hysgol ac mae’r undod yn glod i’r ysgol ac yn ei chodi ben ac ysgwydd uwch eraill, pan welwch y rhestr o weithgareddau rwy’n siwr y byddwch yn cwestiynu a wnaethpwyd y cyfan o fewn y flwyddyn? Yr ateb yw ‘do’ a llawer mwy.

 

Mae’n anodd credu bod bron dwy flynedd ers i ni symud i’r adeilad pwrpasol yma a’r ystafelloedd eang gyda mynediad i ardaloedd tu allan. Ond ofer byddai’r adnoddau yma heb staff ymroddgar a chymwys.  Mae sefyllfa’r staffio wedi bod yn sefydlog dros y ddwy flynedd yma sy’n elwa’r staff a’r rhieni.  Fel corff llywodraethol (rwy’n ffodus o gael llywodraethwyr profiadol) cymrwyd y cam dewr o gyflogi 6ed athro sef Miss Hayley Griffiths gan ei ariannu gyda chronfa’r ysgol i gyd.  Llwyddwyd i wneud hyn gan gadw maint y dosbarthiadau’n hylaw ond roedd angen ei ariannu drwy gynnydd yn y disgyblion.  Ar y pryd roedd 121 ar y gofrestr ond erbyn Gorffennaf 2017 roedd 158.  Rydym hefyd wedi llwyddo i ychwanegu athrawes arall sef Miss Ffion Evans. Hoffwn hefyd ei llongyfarch ar gymwyso fel athrawes o fewn y cyfnod yma.  Defnyddir Ffion Evans i ryddhau’r staff i gael datblygu ac i ymdopi a’u gofynion addysgu. Mae pwysau cynyddol ar athrawon i gyfarwyddo ag offer a thechnegau newydd i hyrwyddo datblygiad y plant.  Gofynnir yn rhy aml i athrawon gydymffurfio a phrosesau papur gan y llywodraeth lleol a chanolog heb unrhyw elw i ddarpariaeth y plant.  Felly eleni, rydym wedi clustnodi unrhyw ffyrdd i leihau pwysau gwaith y staff o fewn y cynllun datblygu ysgol gan gydnabod tasgau dibwrpas.  Mae’r corff yma i gefnogi y staff ac yn bersonol rwy’n ei weld yn amcan pwysig ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Dros y blynyddoedd cynhelir un cyfarfod bob tymor i’r Llywodraethwyr.  Penderfynwyd cyfarfod ddwy waith y tymor i gyfeirio’n effeithiol at y materion oedd yn codi.  Teimlwyd nad oedd amser digonol yn cael ei dreulio ar safonau’r ysgol felly penodir un cyfarfod ar gyfer safonau a chyllid.  Rydym hefyd yn ymdrechu i gadw’r cyfarfodydd i ddwy awr.

 

Fel corff llywodraethol rydym yn ymwybobol o’r safonau da o fewn yr ysgol ond hefyd bod lle i welliant.  O fewn y flwyddyn gwelwyd codiad yn y niferoedd o blant a lwyddodd i gyrraedd lefel 5 yng ngwyddoniaeth, gwelliant yn sgiliau darllen uwch yng Nghymraeg a Saesneg a gwelliant yng nghanlyniad cyrhaeddiad deilliant 6 yn ABch i enwi ond rhai.  Mae’r Cynllun Datblygu Ysgol bellach wedi ei gynllunio ar gyfer y flwyddyn ac mae dal pwyslais ar gyrhaeddiad Gwyddonol, sgiliau darllen Cymraeg a Saesneg ynghyd a chanolbwynt ar lefaredd Cymraeg, gan gyflwyno llawysgrifen glwm ac hyrwyddo menter Y Siarter Iaith.

 

Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd danfonodd Mr Aled Evans holiadur i rieni i gael trosolwg o’u barn o’r ysgol.  Y tri pwynt allweddol a amlygwyd o’r holiaduron oedd:

  • Gwella’r cyfathrebiad rhwng yr ysgol a’r rhieni
  • Nid yw pob trip ysgol yn ddigon addysgiadol
  • Gwneud yr iard chwarae yn fwy diogel

 

Rydym wedi cynnwys rhain i gyd yn y cynllun datblygu ysgol ar gyfer y flwyddyn 2017-2018.  Hyderwn y bydd lawnsiad gwefan yr ysgol, ym Mis Tachwedd yn gwella’r cyfathrebiad rhwng yr ysgol a’r rhieni.  Mae Technoleg yn fendith ond mae rhaid defnyddio’r offer yn briodol gyda gwefan cyfredol yn hanfodol.

 

Rhaid i mi ddiolch i Mrs Hayley Evans a phwyllgor y CRhA am eu gwaith diflino a’u cefnogaeth ariannol.  Yn ystod y flwyddyn maent wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus fel y Nosweithiau sinema a’r Ffair Haf.  Diolch calonog iddynt bob un. 

 

Ynghyd a’r pwyntiau uchod byddwn fel corff llywodraethol yn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni’r cynllun datblygu ysgol, gan gadw diogelu plant yn flaengar a sicrhau parhad iachus i’n sefyllfa ariannol.

 

Cofion,

Dyfed