Logo Meithrinfa Seren

 

Beth yw Clwb Gofal Carreg Hirfaen?

Clwb Gofal ar ôl oriau ysgol yw Clwb Gofal Carreg Hirfaen sy’n cynnig lloches i’ch plant rhwng 3.20pm a 5.15pm o’r gloch, pum niwrnod yr wythnos. Rheolir y Clwb Gofal gan Feithrinfa Seren.

 

Oriau'r Clwb 

Ar ôl ysgol - 3.20pm - 5.15pm


Ble mae’r clwb yn cwrdd?
 

Mae’r Clwb wedi ei leoli yn Ysgol Carreg Hirfaen. Bydd y plant yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn amgylchedd cyfarwydd gyda staff y maent yn eu hadnabod. Mae’r adeilad yn addas ar gyfer plant â nam corfforol.

 

Beth mae’r plant yn ei wneud?
Cofrestru
Darperir te (bwydlen bwyta’n iach)
Gweithgareddau mewnol / allanol

 

Gweithgareddau awyr agored
Darperir amrywiaeth o weithgareddau a chwaraeon awyr agored - hoci, tennis, rygbi, pêl-droed, parasiwt, etc.

 

Gweithgareddau mewnol
Cyfnodau tawel, gemau bwrdd, celf a chrefft, cyfrifiadur, coginio, drama, ymweliadau. 

 

Sut i ddefnyddio’r Clwb
Rhaid cofrestru eich plentyn/plant cyn y gallant ymuno â’r Clwb - hyd yn oed os na fyddwch yn ei ddefnyddio’n aml. Mae ffurflenni cofrestru ar gael oddi wrth yr Arweinydd. 

Ar hyn o brd mae’r Clwb yn darparu ar gyfer 30 o blant ym mhob sesiwn. Mae’r llefydd ar gael i blant sydd wedi eu cofrestru (yn rhan amser neu’n llawn amser). Gweithredir polisi "cyntaf i’r felin gaiff falu"!

Bydd llefydd gwag yn cael eu cynnig i blant sydd â’u rhieni yn gofyn am le gofal brys, gan gymryd eu bod wedi cofrestru yn y Clwb, drwy ffonio’r ysgol i holi ynglŷn â lle gwag neu drwy drefnu o flaen llaw. 

Rhaid hysbysu'r Ysgol neu Arweinydd y Clwb os oes angen canslo yn ystod y dydd.

Rhaid hysbysu’r Arweinydd os oes newid yn y trefniadau casglu arferol. 

Rhaid arwyddo’r gofrestr ar ddiwedd sesiwn er mwyn cadarnhau fod y plentyn wedi gadael o dan ofal rhiant neu warcheidwad.