CWRICWLWM

 

Cwricwlwm

Cyflwynwyd y newidiadau i'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn 2008. Yn syml, mae'n cynnwys:

Y Pynciau Craidd- Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. 

Y Pynciau Sylfaenol- Daearyddiaeth, Hanes, Ymarfer Corff, Dylunio a Thechnoleg, Addysg Grefyddol, Celf a TGCh.

 

Cyfnod Sylfaenhttp://learning.gov.wales/resources/browse-all/foundation-phase-framework/?lang=en

 

CA2 - http://learning.gov.wales/resources/collections/key-stages-2-4?lang=en

 

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Mae'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) wedi ei gynllunio i helpu athrawon ymgorfforillythrennedd a rhifedd ym mhob pwnc i ddysgwyr rhwng 5 a 14 oed.

O fewn llythrennedd disgwyliwn dysgwyr i ddod yn fedrus yn:
 llafaredd ar draws y cwricwlwm
 darllen ar draws y cwricwlwm
 ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.

O fewn rhifedd disgwyliwn i ddysgwyr i ddod yn fedrus yn:
• datblygu rhesymu rhifiadol
• defnyddio sgiliau rhif
 defnyddio sgiliau mesur
 defnyddio sgiliau data.

 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/nlnf/framework?lang=en#/resources/browse-all/nlnf/framework?lang=en

 

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r Fframwaith yn nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol.

Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd (y lleill yw llythrennedd a rhifedd). Mae’n canolbwyntio ar sgiliau digidol y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o bynciau a sefyllfaoedd.

Cafodd y Fframwaith ei ddatblygu gan ymarferwyr o Ysgolion Arloesi gyda chymorth arbenigwyr allanol. Mae iddo 4 llinyn sydd cyn bwysiced â’i gilydd. Mae i bob llinyn nifer o elfennau.

Dinasyddiaeth – sy’n cynnwys:

 • Hunaniaeth, delwedd ac enw da
 • Iechyd a lles
 • Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
 • Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.

Rhyngweithio a chydweithio – sy’n cynnwys:

 • Cyfathrebu
 • Cydweithio
 • Storio a rhannu.

Cynhyrchu – sy’n cynnwys:

 • Cynllunio, cyrchu a chwilio
 • Creu
 • Gwerthuso a gwella.

Data a meddwl cyfrifiadu – sy’n cynnwys:

 • Datrys problemau a modelu
 • Llythrennedd gwybodaeth a data.

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/digital-competence-framework/?skip=1&lang=cy

 


 

Trefn y Cwricwlwm

Blaenoriaethir y pynciau 'craidd' o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol - Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth. Mae T.G.Ch. yn cael ei ddefnyddio fel y mae'n addas.

Integreiddir yn llawn elfennau addas o weddill y pynciau 'sylfaenol' - Hanes, Daearyddiaeth, Technoleg, Cerdd, Arlunio ac Ymarfer Corff - i'n hamserlen a'n themau.

 


 

Cofnodi Cynnydd 

Er mwyn arddangos y cynnydd a wneir gan bob disgybl ymhob cyfnod o'r Cwricwlwm Cenedlaethol, bydd yr athrawon yn cadw cofnod o'r gwaith gorffenedig a'r lefelau a gyrhaeddir. Bydd y cofnodion hyn yn darparu gwybodaeth i athrawon, rhieni ac ysgolion eraill. 

Bydd asesu o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol yn cynnwys: Asesu gan athrawes/athro.

Y Cyfnodau Allweddol ar gyfer asesu fydd tymor olaf y plentyn yn y Cyfnod Sylfaen a'i dymor olaf yn yr Adran Iau (Blwyddyn 6).