Mae Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen wedi'i lleoli ym mhentref Cwmann ar gyrion tref Llanbedr Pont Steffan. Ffurfiwyd yr ysgol yn Ionawr 2009 pan unwyd unedau Ffarmers, Llanycrwys a Choedmor ar yr un safle. Mae'r ysgol yn gwasanaethu'r gymuned leol a'r ardal o'i chwmpas er y daw treian o'r disgyblion o'r tu allan i ddalgylch yr ysgol.

Mae'r ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion rhwng pedair ac 11 mlwydd oed. Mae'r ysgol wedi eu rhannu'n chwech dosbarth, un yn cynnwys plant meithrin a derbyn, un ar gyfer disgyblion Blwyddyn 1, un dosbarth ar gyfer disgyblion Blwyddyn 2, un arall ar gyfer Blwyddyn 3, dosbarth Blwyddyn 4 ac un dosbarth ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6.

Mae'r ysgol wedi ei dynodi fel ysgol Categori A, sy'n golygu mai'r Gymraeg yw'r prif gyfrwng addysgu.

Mae trefniadau derbyn yr ysgol yn dilyn polisi derbyn yr AALl ac nid yw'n anffafrio disgyblion sydd ag AAA. 

Ymfalchïwn yn y cyfleoedd y caiff ein plant o ran chwaraeon, y celfyddydau gan gynnwys cystadlu yn eisteddfod yr Urdd, gwaith amgylcheddol a'r defnydd arloesol o'r dechnoleg ddiweddaraf.

I gloi, mae Ysgol Carreg Hirfaen yn gymuned hapus a gofalgar.

   

Nid yw Ysgol Carreg Hirfaen yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol a ymddangosir ar y wefan.