Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Carreg Hirfaen

Screen Shot 2017 07 17 At 50355 PM


Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC.

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn:
-    nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion 
-    cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau 
-    monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Ar gyfer 2019-20 rhoddwyd i Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £5750 a Grant Amddifadedd Blynyddoedd Cynnar o £1800. 

Yn Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu rhaglen gefnogi, sy’n cynnwys cymorthyddion arbenigol i arwain grwpiau ffocws ac ymyrraeth;
  • darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy fel CHATT, Dyfal Donc, llythrennau a synau, Read, Write, Inc. a Hwb Ymlaen;
  • darparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff yr ysgol ar yr uchod a strategaethau ychwanegol; Chwarae Cadarnhaol, ELKLAN.
  • cyflwyno a defnyddio systemau tracio data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith;
  • weithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill, sy’n cynnwys arbenigwyr meddygol a chymorth;

Mae ein cynllun sy’n cynnwys manylion mewn perthynas â sut rydym yn gwario’r grant ar gael gan y prifathro.