Presenoldeb ac Absenoldebau Disgyblion 

Cynghorir rhieni i sicrhau fod pob plentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd. Gwerthfawrogwn nodyn yn esbonio pob absenoldeb er mwyn osgoi ymholiadau swyddogol. Mae disgwyl i ni fel ysgol reoli presenoldeb a chadw cofnod o absenoldebau plant.

Eich cyfrifoldeb chi fel rhiant yw hysbysu’r ysgol o bob achos o absenoldeb.

Mae’r ysgol yn defnyddio trefn gyfrifiadurol ac electronig o gadw cofrestr presenoldeb disgyblion pob dydd. Bydd y drefn yn galluogi’r Awdurdod Addysg gadw golwg ar batrymau presenoldeb, absenoldebau a thriwantiaeth posibl mewn ysgolion.

Bydd y drefn yn amlygu achosion o absenoldeb heb ganiatâd ac mae disgwyl arnom fel ysgol i olrhain absenoldebau heb ganiatâd a chyfeirio absenoldebau heb ganiatâd (rhai nad ydym yn derbyn rheswm amdanynt) i sylw’r Swyddog Addysg a Lles.

  • Bydd y gofrestr yn agored yn ddyddiol tan 9.30am.
  • Mewn achos o absenoldeb dylid hysbysu’r ysgol o absenoldeb eich plentyn ar y bore cyntaf. Mae angen gwneud hyn er mwyn cadarnhau dilysrwydd absenoldeb ac i gydymffurfio a threfniadau Iechyd a Diogelwch h.y. bydd cysylltu yn arddangos bod rhiant yn ymwybodol o absenoldeb gan osgoi unrhyw amheuaeth neu bosibilrwydd o driwantiaeth.
  • Os na dderbynnir gair neu alwad ffôn cyn 9.30am, bydd yr ysgol yn ymdrechu i gysylltu i gadarnhau bod plentyn yn absennol gyda gwybodaeth y rhiant. Eto, bydd hyn yn rhan o drefn sicrhau Iechyd a Diogelwch disgyblion. Gan fod yr ysgol ‘in loco parentis’ rhwng 8.30 a 3.35, rhaid bellach sicrhau bod disgyblion yn ddiogel a bod rhieni yn dawel eu meddwl fod eu plentyn yn bresennol yn yr ysgol fel y disgwyl.
  • Mae’r drefn cofrestru electronig yn gosod canllawiau a chyfarwyddyd clir i ysgol osod rhesymau pendant a dilys dros absenoldeb disgybl. Bydd angen cyflwyno nodyn i egluro absenoldeb disgybl ar ddydd cyntaf dychweliad y plentyn i’r ysgol ar ôl salwch.
  • Dylid gofyn caniatâd y Pennaeth o flaen llaw pe cyfyd angen i blentyn golli sesiwn o ysgol e.e. apwyntiad doctor, apwyntiad ysbyty, apwyntiad deintydd, gweithgaredd addysgol. Byddai dod a cherdyn neu lythyr apwyntiadau o’r fath er mwyn i’r ysgol wneud copi at bwrpas cofnodi absenoldeb yn hwyluso’r drefn i bawb ac yn osgoi'r angen am nodyn eglurhad. Buasai’r cerdyn neu lythyr apwyntiad gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd wrth gwrs.
  • Mae gan yr ysgol drefn bendant i rieni ofyn caniatâd y Pennaeth i esgusodi disgybl o’r ysgol am gyfnod o wyliau teuluol yn ystod amser tymor - hyd at 10 diwrnod ysgol. Ystyrir absenoldeb o’r fath yn absenoldeb a chaniatâd. Rhaid nodi absenoldeb (oherwydd gwyliau) sydd yn mynd dros y 10 diwrnod ysgol a ganiateir yn absenoldeb heb ganiatâd.
  • Gwerthfawrogir cyswllt o flaen llaw am ganiatâd i blentyn golli sesiwn ysgol oherwydd rheswm arall heblaw am salwch neu apwyntiad. Mae’r drefn cofrestru yn manylu ar yr hyn a derbynnir fel absenoldeb gyda chaniatâd a’r hyn rhaid ei nodi yn absenoldeb heb ganiatâd.

Rydym yn gwerthfawrogi bod pethau a materion yn codi ar frys a heb rybudd. Mae’r ysgol hon, ei threfniadau a’r staff yn synhwyrol i hynny, ond fe werthfawrogir pe gallech gysylltu â ni a rhoi rheswm dros absenoldeb eich plentyn pan allwch, ond yn bendant ar ddychweliad y plentyn i’r ysgol.