Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Carreg Hirfaen am eu llwyddiant yn adran gelf Eisteddfod Pumsaint yn ddiweddar, ac yn arbennig i Lilly Mae am ennill y wobr…

Byddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni yn Neuadd Coedmor ar ddydd Iau, Mawrth y 1af, 2018. Bydd yn dechrau am 9am. Bydd y plant yn cystadlu yn unigol yn y bore…

Yn ein noson gyntaf o Glwb yr Urdd, cynhaliwyd sesiwn chwaraeon a oedd yn cynnwys sgiliau pel droed, rygbi a gemau tim.     Wythnos 2 - Yr wythnos hon, m…

Cafwyd noson sinema lwyddiannus iawn efo'r PTA yn ddiweddar gan fwynhau ffilm, popcorn a chwmni da.

Fel rhan o'u gwaith am y tymor ymwelodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 a mynyddoedd Ffair Rhos ym mis Gorffennaf gan gyfeiriannu o Lyn Egnant ar draws y tir garw…

Tros fisoedd yr Haf profodd nifer o'n disgyblion lwyddiant mewn amrywiol weithgareddau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Sioeau Amaethyddol, Chwaraeon ac Eisted…

Dewiswyd dau o'n bechgyn blwyddyn 6 i gynrychioli Tim Rygbi Ceredigion am y tymor. Mae Rhun Jones ac Efan Thomas, dau flaenwr, eisioes wedi chwarae i'r Sir yn e…

Ar ol nifer o flynyddoedd yn o orffen yn ail a thrydydd daeth Tim Nofio Cyfnewid Bechgyn Hyn Carreg Hirfaen i'r brig yng Ngala Nofio Ceredigion yn ddiweddar. Yn…

Plant Mewn Angen Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus unwaith eto eleni ar gyfer Plant Mewn Angen. Roedd y plant yn edrych yn arbennig yn eu dillad lliwgar a threfnwyd …

Diolch am eich cyfraniadau bwyd at Gartref Henoed Hafan Deg a Banc Bwyd Llambed. Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn barod i ddosbarthu'r hamperi.

Showing news items from 1 to 10 of 19. Showing page 1 of 2. Results pages: