Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Byddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni yn Neuadd Coedmor ar ddydd Gwener, Chwefror yr 22ain, 2019. Bydd yn dechrau am 9am. Bydd y plant yn cystadlu yn unigol y…

Mae disgyblion hynaf Ysgol Carreg Hirfaen wedi eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect peirianneg cyffrous iawn. Bydd timau o blant o wyth ysgol gynradd y Sir yn…

Trefniadau Eira / Snow Arrangements Annwyl Riant / Gwarchodwr, Gyda'r rhagolygon am eira mawr dydd Iau yma carwn rannu gwybodaeth gyda chi am ein trefniadau os …

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Carreg Hirfaen am eu llwyddiant yn adran gelf Eisteddfod Pumsaint yn ddiweddar, ac yn arbennig i Lilly Mae am ennill y wobr…

Yn ein noson gyntaf o Glwb yr Urdd, cynhaliwyd sesiwn chwaraeon a oedd yn cynnwys sgiliau pel droed, rygbi a gemau tim.     Wythnos 2 - Yr wythnos hon, m…

Cafwyd noson sinema lwyddiannus iawn efo'r PTA yn ddiweddar gan fwynhau ffilm, popcorn a chwmni da.

Fel rhan o'u gwaith am y tymor ymwelodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 a mynyddoedd Ffair Rhos ym mis Gorffennaf gan gyfeiriannu o Lyn Egnant ar draws y tir garw…

Tros fisoedd yr Haf profodd nifer o'n disgyblion lwyddiant mewn amrywiol weithgareddau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Sioeau Amaethyddol, Chwaraeon ac Eisted…

Dewiswyd dau o'n bechgyn blwyddyn 6 i gynrychioli Tim Rygbi Ceredigion am y tymor. Mae Rhun Jones ac Efan Thomas, dau flaenwr, eisioes wedi chwarae i'r Sir yn e…

Ar ol nifer o flynyddoedd yn o orffen yn ail a thrydydd daeth Tim Nofio Cyfnewid Bechgyn Hyn Carreg Hirfaen i'r brig yng Ngala Nofio Ceredigion yn ddiweddar. Yn…

Showing news items from 1 to 10 of 21. Showing page 1 of 3. Results pages: