Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Plant Mewn Angen Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus unwaith eto eleni ar gyfer Plant Mewn Angen. Roedd y plant yn edrych yn arbennig yn eu dillad lliwgar a threfnwyd …

Diolch am eich cyfraniadau bwyd at Gartref Henoed Hafan Deg a Banc Bwyd Llambed. Dyma aelodau'r Cyngor Ysgol yn barod i ddosbarthu'r hamperi.

Diolch yn fawr i chi am gefnogi'r Apel Bocs Esgidiau unwaith eto eleni. Dyma'r bocsys yn barod i ddechrau ar eu taith at rai sy'n llai ffodus na ni.

Llongyfarchiadau mawr i Cassie Gregson a Joshua Morris ar eu llwyddiant diweddar ym Mhencampwriaeth Trawsgwlad Sir Gaerfyrddin. Mewn rasus oedd yn cynnwys tua 1…

Annwyl Riant, Rydym am sicrhau bod ein prosesau cyfathrebu â chi yn haws, yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. I'r perwyl yma rwy'n falch o ddweud ein bod we…

Dewch i'n Noson Lawnsio ar gyfer gwefan newydd yr Ysgol - Nos Fercher, Tachwedd 22ain.

Ar ddydd Llun, Tachwedd 27ain bydd Cor Ysgol Carreg Hirfaen yn perfformio ar faes Ffair Aeaf y RWAS yn Llanelwedd.   Bydd y Cor yn perfformio dair gwaith yn yst…

Profodd Ffair Nadolig Carreg Hirfaen i fod yn llwyddiant mawr gyda 34 o stondinau lleol yn ymgynnull yn Neuadd yr Ysgol i gymdeithasu a gwerthu eu nwyddau.  Cef…

Llongyfarchiadau i mawr i Gor yr Ysgol ar eu perfformiadau ar Faes y Ffair Aeaf yn llanelwedd yn ddiweddar.  Yn dilyn gwahoddiad yn gynt yn y flwyddyn oddiwrth…

Profodd un o ddisgyblion Blwyddyn 5 yr Ysgol lwyddiant mawr ym Mhencampwriaethau Athletau Tan-Do Gorllewin Cymru a gynhaliwyd yn Abertawe yn ddiweddar.  Yn cys…

Showing news items from 11 to 20 of 21. Showing page 2 of 3. Results pages: