19/06/20

BWLETIN GWYBODAETH

 

Sesiynau “Ailgydio, dal i fyny a pharatoi”- gwybodaeth ysgol

Annwyl Rieni,

Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn ddiogel ac yn iach. Hoffem ddiolch i chi am gadw mewn cysylltiad â ni yn ystod y cyfnod heriol hwn ac am eich cyfranogiad a'ch cefnogaeth i ddysgu eich plentyn.

Hoffem roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â dychwelyd i’r ysgol. Daeth Canllawiau i law ar ddydd Mercher 10th  Mehefin gan Lywodraeth Cymru ac rydym bellach yn ymateb i hynny. Mae gennym lawer iawn o waith i'w wneud eto cyn i ni gwblhau'r manylion, ond byddwn yn anfon diweddariadau pellach atoch cyn gynted â phosibl.  Wrth baratoi ailagor ysgolion am 4 wythnos o 29 Mehefin, gallwn egluro ychydig o bwyntiau allweddol. 

Grwpiau dosbarth neu ' swigod ': Rydym yn anelu cynnig hyd at 4 sesiwn diwrnod llawn yn yr ysgol i bob disgybl ar gyfer  'cofrestru, dal i fyny, paratoi'. Bydd disgyblion yn dychwelyd mewn grwpiau bach o rhwng 4 a 7 o ddisgyblion (yn seiliedig ar grwpiau blwyddyn ysgol). Bydd disgyblion yn treulio'r diwrnod yn eu hystafell ddosbarth arferol a lle bo'n bosibl tan oruchwyliaeth eu hathro dosbarth rheolaidd. Byddant yn aros yn yr ystafell ddosbarth yma gyda’r grŵp trwy gydol hyd y sesiwn yn yr ysgol neu gallant fod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gyda'r un grŵp.

Ymbellhau cymdeithasol: bydd disgwyl i bob aelod o gymuned yr ysgol lynu at reolau ymbellhau cymdeithasol a byddwn yn cefnogi eich plentyn i ddeall beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw, eu cyfoedion, a'u hathrawon. Bydd codi arwyddion cymdeithasol o amgylch yr ysgol yn helpu i atgoffa pawb o'r disgwyliadau hyn. Rydym yn gofyn yn garedig i chi barchu hyn wrth ollwng a chasglu eich plentyn, gan fod angen i ni gymryd pob Mesur posib i leihau nifer y bobl sy'n ymgynnull y tu allan i'r ysgol.

Bydd amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol yn amrywio ar gyfer pob grŵp blwyddyn. Bydd pob grwp dosbarth yn cael ei rannu yn gyfnodau 10 munud ar gyfer rhieni i ollwng a chasglu eu plant o'r ysgol. Mae staff yr ysgol bellach yn y broses o gysylltu â rhieni gyda gwybodaeth ar ba ddiwrnodau y mae eu plant i fod i fynychu'r ysgol a'r amseroedd ar gyfer iddynt ollwng a chasglu eu plant o'r ysgol.

Er diogelwch pawb, bydd ymwelwyr â'r ysgol yn cael eu monitro'n llym a dim ond am resymau hanfodol/brys y cânt fynediad i'r ysgol.

Golchi dwylo:  bydd yn ofynnol i ddisgyblion a staff olchi/diheintio eu dwylo yn drylwyr ac yn rheolaidd drwy gydol y dydd.  Bydd y staff yn modelu’r ffordd gywir o olchi dwylo ac yn goruchwylio’r disgyblion wrth wneud mewn modd sy’n briodol i'w hoedran a’u gallu. Bydd gofyn i staff a disgyblion olchi eu dwylo efo'r cyfleusterau a ddarperir cyn iddynt fynd i mewn i adeilad yr ysgol. Yn ogystal, bydd gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u trefnu a’u sefydlu o gwmpas yr ysgol. Bydd mynediadau derbyn a gadael ar gyfer pob grŵp yn cael eu marcio’n glir.

Capasiti ac amserlen ysgolion: Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylai mwy nag un  rhan o dair o gyfanswm y disgyblion fod ar safle'r ysgol ar unrhyw adeg. Rydym wedi gweithio gyda'r awdurdod lleol i gyfrifo faint o ddisgyblion y gallwn eu cael yn ddiogel ar y safle ar unrhyw un adeg, gan ystyried yr arwynebedd llawr a chynllun yr adeilad. Bellach mae gennym amserlen ddrafft ar waith ac rydym wrthi'n awr yn rhannu hon gyda rhieni.

Bydd grwpiau o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol o ddydd Llun i ddydd Iau a'r athrawon yn defnyddio dydd Gwener i gynllunio, paratoi, a gosod ac ymateb i'r gwaith a gwblhawyd gan ddisgyblion yn ddigidol trwy Ddysgu o Bell.

Gorsafoedd gwaith:  bydd pob plentyn yn cael lle ar ei ddesg ei hun a'i gadair a bydd angen iddynt weithio o fewn y gofod hwn gymaint ag y bo modd.  Bydd pob plentyn yn cael pecyn o adnoddau ysgrifennu, lliwio, etc. personol i'w ddefnyddio yn y dosbarth yn unig. Peidiwch ag anfon eitemau diangen  o'ch cartref.  

Glanhau: bydd cyfundrefnauclanhau yn cael eu gwella'n sylweddol, gyda disgwyliadau y glanheir arwynebau y cyffyrddir arnynt yn rheolaidd, fel dolenni drysau, toiledau ac ati yn derbyn sylw ychwanegol a rheolaidd.

Gwisg ysgol:    Ni fydd  disgwyl i'r disgyblion wisgo gwisg ysgol. Mae canllawiau'n awgrymu bod disgyblion yn gwisgo dillad sy'n addas ar gyfer amgylchedd yr ysgol, dillad sydd yn gyfforddus ac yn hawdd i'w golchi. Yn ddelfrydol, dylid golchi dillad a wisgir i'r ysgol wrth ddychwelyd adref y prynhawn hwnnw.

Bwyd a diod: bydd pob cegin ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei chau am weddill y tymor hwn. Felly, bydd angen i bob disgybl ddod â'u pecyn cinio, byrbrydau a diod eu hunain i’r ysgol. Bydd cyfleusterau ar gyfer llenwi poteli dŵr ar gael yma. (Mae hyn yn cynnwys dysgwyr PYDd, gan fod taliadau’n mynd yn uniongyrchol at deuluoedd pellach).

Presenoldeb:  Os yw rhieni'n dewis peidio ag anfon eu plant i'r ysgol, bydd y penderfyniad hwn yn cael ei barchu. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na chaiff unrhyw ddirwyon eu rhoi ar hyn o bryd am beidio mynychu ysgol. Bydd dysgu o bell yn parhau ar gyfer pob disgybl ac mae'n hanfodol bod disgybl yn ymgysylltu â hyn.

Ni ddylai disgyblion sy'n derbyn llythyr cysgodi fynychu'r ysgol.

Disgyblion symptomatig: Os yw disgybl yn dangos symptomau o Covid 19 tra'i fod yn yr ysgol, bydd ystafell ynysu ar gael iddo/i. Cysylltir â’r rhieni a disgwylir iddynt gasglu eu plentyn o'r ysgol yn syth. Caiff yr ardaloedd lle bu’r plentyn mewn cyswllt a hwy eu glanhau’n drylwyr cyn eu hailddefnyddio, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Cytundeb cartref-ysgol: Bydd y cytundeb ysgol cartref yn cael ei hadolygu a'u haddasu (i ddilyn). Bydd y cytundeb newydd yn amlinellu'r disgwyliadau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch ac ymgysylltu â dysgu.

DarpariaethGofal: bydd ein hysgol yn parhau i gefnogi disgyblion sy'n defnyddio darpariaeth gofal plant hwb ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y dylai rhieni barhau i wneud pob ymdrech posib i ofalu am eu plant yn y cartref  ar yr adeg hon. Os oes angen defnyddio'r Hwb, archebwch le i'ch plentyn trwy gysylltu â'r ysgol erbyn dydd Mercher pob wythnos man pellaf - hynny yw; i archebu lle yn yr Hwb yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun, Mehefin 29ain, bydd angen i chi gysylltu â'r ysgol ddim yn hwyrach na dydd Mercher, Mehefin 24ain. Ar hyn o bryd rhagwelwn y bydd darpariaeth gofal ar gyfer plant i rieni gweithwyr allweddol ar gael rhwng 8am a 3.30pm pob dydd er y gallai hyn newid dros yr wythnos i ddod os yw Meithrinfa Seren mewn sefyllfa i ailafael yn eu gwaith o drefnu clwb gofal ar ôl ysgol.

Asesu risg:  bydd yr ysgol yn cydymffurfio â pholisi asesu risg Cyngor Sir Caerfyrddin, ar y cyd â chanllawiau Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-i-ysgolion-lleoliadau-addysg-diolgeu-addysg-covid-19

Mae'n hanfodol nad yw unrhyw blentyn yn cael ei anfon i'r ysgol os yw'n sâl ac yn dangos unrhyw un o'r tri symptom Covid-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl); neu  Os  ydynt hwy, neu aelod o'r aelwyd, wedi profi'n bositif  am  Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i liniaru a lleihau risgiau cyn belled ag y bo'n bosibl yn ein hysgol. Bydd mesurau yn cynnwys cyfleoedd mynych i olchi dwylo, cyfyngu'n llym ar nifer y disgyblion a'r oedolion sydd ar safle'r ysgol, ymbellhau cymdeithasol a sicrhau rota glanhau gaeth.

Nid yw canllawiau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i staff na disgyblion wisgo cyfarpar diogelu personol (PPE) ar yr adeg hon, ac eithrio mewn achosion lle mae ymbellhau cymdeithasol yn amhosib, e.e. darparu cymorth cyntaf, rhoi cymorth ar gyfer mynd i'r toiled lle mae pecynnau gofal a chymorth pwrpasol yn mynnu bod angen hynny.

Mae'r ysgol yn cadw'r hawl i adolygu ei darpariaeth yn unol â chanllawiau statudol a gwneud diwygiadau i'w pholisi asesu risg pan a lle bo angen.

Pontio blwyddyn 6: Rhannwyd Pecyn Pontio Blwyddyn 6 Bro Pedr gyda'n disgyblion Blwyddyn 6 yr wythnos hon. Mae nifer o ddiwrnodau penodol  wedi eu neilltuo ym mis Medi ar gyfer sesiynau pontio Blwyddyn 6 i’w hysgolion  uwchradd yn Sir Gâr. Bydd rhagor o fanylion am hyn yn dilyn.

Profiadau allweddol:  edrychwn ymlaen at groesawu eich plant yn ôl i'r ysgol a byddwn yn canolbwyntio ar lesiant yn ystod y sesiynau gwerthfawr hyn o 'ail-gydio, dal i fyny a pharatoi '. Bydd disgyblion yn gallu cysylltu â'u ffrindiau a rhannu profiadau, gan dreulio amser yn y grŵp dosbarth efo'i gilydd a thu allan ar dir yr ysgol.

Bydd cyfle i'r athro dosbarth, neu oedolyn cyfarwydd,  gefnogi unrhyw faterion allweddol  sy'n codi gyda dysgu'r plentyn, er mwyn gwneud y gorau neu wella'r trefniadau dysgu ar gyfer y dyfodol. Bydd yn gyfle da i bawb ymgyfarwyddo â'n ffyrdd newydd o weithio, a fydd yn cynnwys dull ' dysgu cyfunol ' rhwng y cartref a'r ysgol. Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru am fwy o fanylion:

https://llyw.cymru/diogelu-addysg-canllawiau-ar-ddysgu-dros-dymor-yr-haf

Rydym yn gwerthfawrogi'r ffaith na chaiff eich holl gwestiynau eu hateb yn y llythyr hwn. Gweler y tudalennau ‘cwestiynau cyffredin' ar wefan Sir Gaerfyrddin a allai eich cefnogi gyda'ch ymholiadau: www.sirgar.llyw.cymru/addysg. Fel arall, cysylltwch â ni yma yn yr ysgol fel y gallwn drafod eich ymholiadau mewn perthynas â'r mesurau rydym wedi'u rhoi ar waith.

Fel tîm yr ysgol, gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud ein gorau glas i wneud y profiad o ddychwelyd i'r ysgol yn un mor ddiogel a phleserus â phosibl i’ch plentyn.

Diolch am eich cefnogaeth a'ch amynedd yn y mater hwn. Byddwn yn parhau i rannu gwybodaeth bwysig am y broses o ddychwelyd i'r ysgol yn ystod yr wythnos sydd i ddod.

Yn gywir,

Pennaeth a staff Ysgol Carreg Hirfaen

 

12/06/20

Gwybodaeth am ail-agor Ysgol Carreg Hirfaen

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y gallai ysgolion Cymru ail-agor o'r 29ain o Fehefin ac y byddai tymor yr Haf yn cael ei ymestyn am wythnos.

O ganlyniad mae paratoadau ar waith i ailagor ysgol Carreg Hirfaen er mwyn i blant fedru 'dod i'r ysgol a dal ati i ddysgu' cyn gwyliau'r haf.

Bydd yr ysgol ar agor i bob grŵp blwyddyn, ond gyda dosbarthiadau llawer llai o faint. Mae'n golygu taw traean o'r disgyblion ar y mwyaf bydd yn bresennol ar unrhyw un adeg. Yma yn Carreg Hirfaen mae'n golygu y bydd uchafswm o 7 plentyn yn medru mynychu pob dosbarth ar yr un pryd. 

Mater i chi'r rhieni yw penderfynu a ydych am anfon eich plant yn ôl i'r ysgol y tymor hwn. Yn ystod yr wythnos rydym wedi bod wrthi'n cysylltu â rhieni i geisio cael gwybod nifer tebygol y disgyblion a fydd yn dychwelyd atom ar ddiwedd mis Mehefin. Mae'r wybodaeth yma yn allweddol i'r ysgol fedru gwneud y trefniadau angenrheidiol.

Tan yr amodau presennol a rannwyd gydag ysgolion yr wythnos hon, mae'n debygol taw am ddiwrnod yr wythnos yn unig y bydd pob disgybl yn dychwelyd i'r ysgol tros y cyfnod hwn. Yn ogystal, mae'n debygol taw ar ddydd Llun, Gorffennaf 13eg y bydd ein disgyblion Meithrin a Derbyn yn dychwelyd ac nid ar ddydd Llun Mehefin 29ain fel pawb arall. Gall hyn newid wrth gwrs wrth i ddiweddariadau gael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal bydd amseroedd egwyl, amser dechrau dydd ac amser gorffen y dydd ysgol yn wahanol i'r arfer i rai disgyblion ac yn amrywio ar gyfer pob grwp blwyddyn ysgol. Bydd mwy o wybodaeth am y trefniadau yma yn dilyn tros yr wythnosau nesaf. 

Wrth ddychwelyd bydd plant yn cael cyfle i fwynhau sesiynau wyneb yn wyneb gyda'u hathrawon yn ystod y cyfnod hwn, tra bydd gweithgareddau dysgu o bell digidol hefyd yn parhau i bawb. Mae'n bwysig nodi y bydd rhieni sy'n dewis peidio ag anfon eu plant yn ôl ym mis Mehefin yn parhau i dderbyn cymorth o ran dysgu digidol yn y cartref.

Bydd y profiad hefyd yn helpu i baratoi ein disgyblion ar gyfer dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi - y profiad newydd hwn yn yr ystafell ddosbarth yn wahanol iawn i'r hyn y mae disgyblion ac athrawon wedi arfer ag ef. 

Y Camau Nesaf

Mae asesiadau risg yn cael eu cynnal yn yr ysgol ar hyn o bryd a modelau gwahanol o drefnu yn cael eu gwyntyllu a'u treialu. Pan yn barod byddwn yn rhannu gwybodaeth am y trefniadau newydd a'r mesurau diogelu sy'n cael eu rhoi ar waith gyda rhieni trwy ein bwletin gwybodaeth wythnosol a fydd yn cael ei gyhoeddi pob dydd Gwener o hyn ymlaen.

Bydd y wybodaeth yma yn cynnwys mesurau cadw pellter cymdeithasol megis trefnu mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân a gweithredu systemau teithio unffordd trwy'r ysgol.

Bydd angen cynyddu y trefniadau glanhau ar yr adeilad a sicrhau bod glanweithydd dwylo ym mhob ystafell dosbarth a gorsafoedd golchi dwylo cludadwy o gwmpas y campws lle bo'r angen.

Bydd amryw o arwyddion yn cael eu gosod i addysgu ac annog disgyblion i gadw pellter cymdeithasol ac arfer hylendid da.

Bydd penderfyniadau ar gludiant ysgol a phrydau ysgol yn cael eu gwneud yn ystod yr wythnos i ddod, yn dilyn canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru a Cyngor Sir Gâr.

Bydd gwybodaeth am ddarpariaeth gofal plant i blant gweithwyr critigol yn cael ei gyhoeddi cyn gynted â phosibl.

Pwysig

Nid ddylai plant sy'n gwarchod neu'n byw gyda rhywun sydd yn y grŵp hwn ddod yn ôl i'r ysgol y tymor hwn a dylai barhau i ddysgu gartref.

Ni fydd rhieni sy'n dewis peidio ag anfon eu plant yn ôl i'r ysgol yn cael dirwy.

Bydd ysgolion yn Sir Gaerfyrddin yn gorffen ar ddydd Gwener, Gorffennaf 24ain, gan y bydd dydd Llun, 27ain o Orffennaf yn ddiwrnod Hyfforddiant mewn Swydd.

 

Rhannu Gwybodaeth

Byddwn yn rhannu diweddariadau pwysig gyda rhieni am drefniadau dychwelyd i'r ysgol trwy ein bwletin gwybodaeth wythnosol a fydd yn cael ei gyhoeddi pob dydd Gwener o hyn ymlaen.

 

Hoffwn ddiolch unwaith eto i'r rhieni am eu cefnogaeth a'u cydweithrediad yn ystod y cyfnod ansicr hwn

Cofion

Aled Jones Evans