CORONA VIRUS (COVID-19)
Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru - Public Health Wales advice
Rydym yn sylweddoli bod pryder ynghylch y Coronafeirws Newydd (COVID-19). Gallwn eich sicrhau fel rhieni a disgyblion ein bod yn parhau i dderbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'n bod yn cymryd pob cam priodol i atal y feirws rhag lledaenu.
Yr hyn sy'n cael ei ddweud wrthym ar hyn o bryd yw bod y risg i'r cyhoedd yn dal yn isel.
Gellir dod o hyd i gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y ddolen yma:
Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad disgyblion a rhieni i helpu i atal heintiau rhag lledaenu. Hylendid da yw'r ffordd orau o'u hatal ac mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i'ch diogelu chi a'ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys:
  • Golchi dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad, neu ddefnyddio diheintydd dwylo sy'n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
  • Ceisio osgoi cyffwrdd â'r llygaid, y trwyn a'r geg os nad ydych wedi golchi eich dwylo.
  • Defnyddio hances bapur i orchuddio eich ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian, ac yna ei thaflu i'r bin cyn golchi eich dwylo'n syth.
Os yw eich plentyn yn teimlo'n sâl ac wedi bod i un o'r gwledydd neu'r rhanbarthau sydd wedi'u rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn y cadarnhawyd bod arno/arni y Coronafeirws Newydd (COVID-19), ffoniwch GIG 111 ar unwaith am gyngor pellach.
************