Trefniadau Eira / Snow Arrangements

Annwyl Riant / Gwarchodwr,

Gyda'r rhagolygon am eira mawr dydd Iau yma carwn rannu gwybodaeth gyda chi am ein trefniadau os bydd yn rhaid i ni gau ysgol Carreg Hirfaen am resymau iechyd a diogelwch (e.e. eira, tywydd garw). Byddwn yn gwneud y penderfyniad i gau’r ysgol mor fuan â phosib ac yn eich hysbysu yn syth trwy:

  • OurSchoolsApp - Sicrhewch eich bod wedi agor cyfrif 'OurSchoolsApp' ar eich ffon symudol/dabled. Y Côd post ar gyfer lawrlwytho'r app yw SA48 8EP.

  • Gwefan yr ysgol - http://www.carreghirfaen.amdro.org.uk/home/parents-learners/school-closures/

  • Cyfrif Facebook Rhieni Carreg Hirfaen Parents

  • Carmarthenshire Emergency School Closures Website  http://schoolclosures.carmarthenshire.gov.wales/

Yn ogystal, gofynnwn i chi rwydweithio â rhieni eraill a, rhyngom, gobeithiwn y bydd pawb yn derbyn y neges.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad.

Aled Jones Evans

Pennaeth

***************************