Re: Disgyblion efo Alergedd tuag at Gnau

Mae nifer cynyddol o ddisgyblion yn yr ysgol sydd yn dioddef o alergedd tuag at gnau. I rai plant, mae cyswllt o unrhyw fath efo cnau yn berygl bywyd oherwydd y posibilrwydd o sioc anaphylactig.

Mae aroglu, cyffwrdd, blasu neu lyncu cynnyrch sydd yn cynnwys cnau yn medru effeithio'n andwyol ar blentyn efo alergedd cnau. Felly, er mwyn lleihau'r risg o ddisgybl yn ymateb yn anaphylactig yn yr ysgol carwn i chi atal rhag danfon unrhyw gynnyrch i'r ysgol efo'ch plentyn (yn rhan o snac neu becyn bwyd) sydd yn cynnwys cnau o unrhyw fath.  

Diolch am eich cydweithrediad.

 

Aled Jones Evans

Pennaeth