YSGOL GYNRADD CARREG HIRFAEN

 

CYTUNDEB YSGOL-CARTREF

Fel athrawon o’r ysgol gwnawn ein gorau i:

 • wireddu amcanion yr ysgol
 • ofalu am ddiogelwch a hapusrwydd eich plentyn mewn awyrgylch gydnaws Gymreig a Chymraeg
 • gyrraedd safonau uchel trwy waith dosbarth a gwaith cartref a chyrraedd safon uchel mewn ymddygiad
 • ddarparu cwricwlwm cytbwys i gyfarfod ag anghenion eich plentyn
 • ddatblygu talentau a gallu eich plentyn cyn belled â phosibl
 • roi gwybodaeth am gynnydd eich plentyn ynghyd â materion cyffredinol trwy gyfarfodydd rhieni, cylchlythyron ac adroddiadau
 • ymdrin yn sensitif gyda phryderon neu gwynion
 • baratoi eich plentyn i adael yr ysgol yn gymwys a hyderus i barhau â’i (h)addysg yn y  sector uwchradd

 

Arwyddwyd…………………………………….. Prifathro

Fel rhiant/gwarcheidwad, gwnaf fy ngorau i:

 • sicrhau bod fy mhlentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd a phrydlon gyda’r cyfarpar angenrheidiol ac yn gwisgo’r dillad priodol
 • hysbysu’r ysgol yn syth am unrhyw absenoldeb anorfod
 • gefnogi awdurdod, disgyblaeth ac ethos Gymreig yr ysgol
 • gymryd diddordeb gweithredol a chefnogol yng ngwaith a chynnydd fy mhlentyn gan gynnwys gwaith cartref
 • fynychu Cyfarfodydd Rhieni a thrafodaethau eraill yn ymwneud â chynnydd fy mhlentyn
 • annog fy mhlentyn i fanteisio ar gyfleoedd a gynigir
 • roi gwybod i’r ysgol am unrhyw broblem a all effeithio ar ymddygiad a gwaith fy mhlentyn
 • ddod i wybod am fywyd fy mhlentyn yn yr ysgol

 

Arwyddwyd……………………………………….Rhiant

                                     Fel disgybl o’r ysgol, gwnaf fy ngorau i:

 • fod yn bresennol yn rheolaidd a phrydlon
 • ymddwyn â pharch, bod yn gwrtais a chymwynasgar tuag at ddisgyblion eraill ac aelodau’r staff
 • gadw traddodiadau Cymraeg a Chymreig yr ysgol bob amser
 • ddod â chyfarpar a dillad angenrheidiol
 • gwblhau fy holl waith dosbarth a gwaith cartref hyd eithaf fy ngallu
 • gymryd mantais o’r cyfleoedd a gynigir
 • ofalu am amgylchedd yr ysgol
 • anelu i gyrraedd safon uchel o ymddygiad pan yn cynrychioli’r ysgol mewn gweithgareddau academaidd, crefyddol, diwylliadol a chorfforol

 

                  Arwyddwyd………………………………………….Disgybl