Mae Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith Ysgolion Sir Gâr.

Logo Siarter Iaith

Gweledigaeth yr Ysgol
Gweithio law yn llaw a'r gymuned i sicrhau cyfleoedd addysgiadol ac allgyrsiol eang ac addas i'n plant a'u datblygu i fod yn ddinasyddion cydwybodol, hyderus, dwyieithog y dyfodol. Carwn i'n plant ymfalchio yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu Cymreictod.

 

Ein Criw Cymraeg

Criw Cymraeg 2018

 

Targedau'r Siarter iaith

Mae'r Criw Cymraeg wedi penderfynu ar 3 prif darged ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Dyma'r targedau:

  1. Siarad Cymraeg yn naturiol ar iard yr ysgol 
  2. Siarad Cymraeg yn y coridorau
  3. Gwrando yn rheolaidd ar fwy o gerddoriaeth Cymraeg.

 

Lawnsiad y Siarter Iaith

Lawnsiwyd y Siarter Iaith trwy gynnal Sioe Gerdd Gymraeg ar y testun Chwedlau Lleol yn Theatr Felinfach yn ystod yr Haf. Comisiynwyd Mr John Jones i ysgrifennu script unigryw ar gyfer y sioe a chafwyd noson fendigedig wrth i holl ddisgyblion yr ysgol berfformio pum chwedl leol ar lwyfan y theatr. 

 Screen Shot 2018 10 19 At 22029 PM

Screen Shot 2018 10 19 At 22306 PM